Privacy-verklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Rob Tilli, als uw behandelende therapeut, een
dossier aanleg. Dit is verplicht op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken
en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk
zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de
huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
  administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR/ZORGNOTA

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door zorgverzekeraars gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres, postcode en woonplaats;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw relatienummer/polisnummer en naam van uw zorgverzekering;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Natuurgeneeskundig consult’ en wanneer van toepassing een relevante prestatiecode: bijvoorbeeld ‘24005, Behandeling overige natuurgeneeskunde’;
 • De kosten van het consult.
Call Now Button